മൂത്രചികിത്സ / Urine Therapy / Chandrasekhar R / Lucy

മൂത്രചികിത്സ / Urine Therapy / Chandrasekhar R / Lucy #urinetherapy, #shivambu, #moothrachikilsa അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന മൂത്ര ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനാത്മക വിശകലനം. ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ പ്രതികരിക്കുന്നു… ഡോക്ടർ മനോജ്…